Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.103.743

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 grudnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów weterynaryjno-sanitarnych na województwa: wołyńskie, poleskie i nowogródzkie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie urnowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku (Dz. U. R. P. r. 1921 № 16, poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na województwa: wołyńskie, poleskie i nowogródzkie, oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą:
a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września, 1920 r. w przedmiocie walki z księgosuszem (Dz. U. R. P. № 94, poz. 621),
b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 1920 r. w przedmiocie tymczasowej organizacji państwowej służby weterynaryjnej (Dz. U. R. P. № 102, poz. 676).
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie tracą moc obowiązującą postanowienia rozporządzeń Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich oraz Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego sprzeczne z rozporządzeniami, wymienionemi w § 1.