Rozciągnięcie mocy obowiązującej Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem na powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.577

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 1924 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem na powiaty; grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do. obszaru Rzeczypospolitej na podstawie urnowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 2 października, 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93) - zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiam, uchwalonych przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego w dniu 10 sierpnia 1917 r. (Dz. Urz. Dep. Wyzn. Relig. i Oświeć. Publ. Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego № 1, Dział I, poz. 1) rozciąga się na powiaty: grodzieński i wołkowyski oraz gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.