Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.424

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej przepisów celnych I taryfy celnej na obszary województw wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego i powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1921 r. № 16, poz. 93) zarządza się co następuje:
§  1. Na obszary województw: wołyńskiego, poleskiego i nowogródzkiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą: 1) rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1920 № 51, poz. 314), 2) rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 grudnia 1920 r. o postępowaniu celnem (Dz. Ust. Rz. P. z 1921 r. № 11, poz. 64) oraz 3) wszystkich rozporządzeń i przepisów, wydanych na zasadzie wyżej powołanych rozporządzeń.
§  2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obowiązującą wszystkie rozporządzenia w zakresie spraw celnych, wydane przez Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego oraz Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a wykonanie jego powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.