Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.11.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 stycznia 1924 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych dekretów, ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów na Ziemię Wileńską.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P. № 26, poz. 213) zarządza się co następuje:
§  1. Na powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski rozciąga się moc obowiązującą:
1) dekretu Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowych przepisach budowlanych na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. № 14, poz. 176);
2) ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. o budowie kanałów żeglugowych tudzież regulacji rzek żeglownych i spławnych (Dz. U. R. P. № 59, poz. 356);
3) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 10, poz. 55);
4) ustawy z dnia 26 października 1921 r. o popieraniu publicznych przedsiębiorstw meljoracyjnych (Dz. U. R. P. № 91, poz. 671).
§  2. Na przyłączone do Ziemi Wileńskiej powiaty: dziśnieński, duniławiczowski i wilejski rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego (Dz. U. R. P. z r. 1921 № 10 poz. 55).
§  3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc wszystkie przepisy obowiązujące dotychczas na obszarach w §§ 1 i 2 wymienionych, a dotyczące spraw unormowanych dekretem, ustawami i rozporządzeniami, wyszczególnionemi w niniejszem rozporządzeniu.