Rozciągnięcie mocy obowiązującej dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.60.378

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 27 stycznia 1919 r. o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.

Na zasadzie art. 6 ustawy z dn. 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dn. 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16 poz. 93), zarządza się co następuje:
Moc obowiązującą dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami z dn. 27 stycznia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. r. 1919 № 11 poz. 127) rozciąga się na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, wołkowyski i białowieski województwa białostockiego.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.