Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.69.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. o organizacji urzędów ochrony lasów na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz powiaty: grodzieński', białowieski i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy artykułu 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ustaw z 1921 r. № 16 poz. 93) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Na województwa nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego rozciąga się moc obowiązującą dekretu z dnia 16 stycznia 1919 r. w przedmiocie organizacji urzędów ochrony lasów (Dz. Pr. z 1919 № 8 poz. 117) z zastosowaniem niżej podanych przepisów przechodnich.
§  2. Do czasu mianowania komisarzy ochrony lasów obowiązki ich spełniać będą nadleśniczowie, wyznaczeni przez okręgowego inspektora ochrony lasów, w porozumieniu z naczelnikiem Zarządu Okręgowego lasów państwowych.
§  3. Do czasu wprowadzenia na ziemiach, wskazanych w § 1, Okręgowych Komisji Ziemskich, Komisje ochrony lasów składać się będą: a) z delegata okręgowego Głównego Urzędu Ziemskiego, jako przewodniczącego, b) z okręgowego inspektora ochrony lasów, jako zastępcy przewodniczącego, c) z potrzebnej liczby radców, mianowanych z pośród osób, posiadających wyższe wykształcenie leśne oraz dostateczną znajomość prawa, d) z potrzebnej liczby członków, zaproszonych na przeciąg 3 lat przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych, na przedstawienie zawodowych organizacji lub instytucji leśnych albo rolniczych, wśród nich przedstawiciele drobnej własności ziemskiej winni stanowić połowę i e) z delegowanego do udziału w Komisji sędziego miejscowego sądu okręgowego.
§  4. Dla ziem, wskazanych w § 1 niniejszego rozporządzenia, tworzy się następujące Komisje Okręgowe ochrony lasów:
a) w Łucku dla powiatów województwa wołyńskiego,
b) w Pińsku dla powiatów województwa poleskiego,
c) w Nowogródku dla powiatów województwa nowogródzkiego. Powiaty: grodzieński, białowieski i wołkowyski przyłącza się do okręgu

Komisji w Białymstoku.

§  5. Postępowanie, rozpoczęte i niezakończone przez dotychcsasowe urzędy do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będzie zakończone przez władze, ustanowione niniejszem rozporządzeniem, stosownie do wprowadzonych przez to rozporządzenie przepisów.
§  6. Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, traci moc obowiązującą rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 30 października 1919 r. (Dz. Urz. Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich z 1919 r. № 31 poz. 341).
§  7. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Państwonych.