Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.5.34

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 stycznia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 grudnia 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia działalności polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na tereny wojewodów: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.

Na mocy art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych (Dz. U. R. P. № 64, poz. 395) zarządza się co następuje:
§  1. Z dniem 15 stycznia 1922 r. polska dyrekcja ubezpieczeń wzajemnych uprawniona zostaje do otwierania oddziałów na teranie województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego oraz-powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
§  2. O otwarciu oddziałów na obszarach w § 1 wymienionych polska dyrekcja ubezpieczeń wzajemnych podaje do publicznej wiadomości przez obwieszczenie w danej miejscowości używane.

Od daty otrzymania przez poszczególny urząd gminny rejestrów poborowych składki ogniowej rozpoczyna się w obrębie danej gminy obowiązek ubezpieczenia budowli od ognia w polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych i od tej daty następować będzie odszkodowanie przez polską dyrekcje ubezpieczeń wzajemnych za wynikłe pożary.

§  3. Władze gminne w zakresie ubezpieczeń przymusowych, winny z chwilą otrzymania rejestrów poborowych:
a) przyjmować wnioski (zgłoszenia) ubezpieczeniowe i przesyłać je właściwym organom polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych;
b) zawiadamiać inspektorów o wynikłych w obrąbie gminy wypadkach przewidzianych ubezpieczeniami,
c) czuwać nad terminowym poborem składki ubezpieczeniowej i przelewać ją do kas właściwych;
d) zarządzać kroki egzekucyjne względem płatników, osiągających się, z uiszczeniem należności, przypadających z rejestrów poborowych (art. 35 ustawy).
§  4. Urzędy skarbowe zostaną przez organa polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych powiadomione o wysłaniu rejestrów poborowych do gmin i od tej chwili spada na nie obowiązek wykonywania przepisów art. 36 ustawy.
§  5. O zarządzeniu wyborów do rady nadzorczej polskiej dyrekcji ubezpieczeń wzajemnych na terenach w niniejszem rozporządzeniu wymienionych, wydane zostanie zlecenie odpowiednim organem Ministerstwa Skarbu.