Rozciągnięcie działalności Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych na obszar Ziemi Wileńskiej jakoteż zarządzenie wyborów na tymże obszarze członków rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.61.450

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 czerwca 1923 r.
w przedmiocie rozciągnięcia działalności Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych na obszar Ziemi Wileńskiej jakoteż zarządzenia wyborów na tymże obszarze członków rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Na mocy art. 42 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. № 64 poz. 395) i § 1' rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileńską mocy obowiązującej ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 101 poz. 919) i po otrzymaniu wniosku rady nadzorczej Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych zarządza się co następuje:
Działalność Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych zostaje rozciągnięta na obszar Ziemi Wileńskiej.

Jednocześnie likwiduje się Wileńska Dyrekcję Ubezpieczeń Wzajemnych, a pracownicy tej instytucji przechodzą na etat Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych.

Wszelkie dotychczasowe prawa i obowiązki Wileńskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, wypływające z tytułu zawartych ubezpieczeń, oraz aktywa i pasywa tej instytucji przechodzą na Polską Dyrekcją Ubezpieczeń Wzajemnych.
Wszelkie obowiązki władz rządowych i samorządowych związane z przeprowadzeniem przymusu ubezpieczeniowego winny być wykonywane na rzecz Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych stosownie do art. 35 - 37 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o przymusie ubezpieczenia.
Przewidziane w art. 25 powołanej ustawy wybory radców ubezpieczeniowych na obszarze Ziemi Wileńskiej należy odbyć w ciągu sześciu tygodni od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. W ciągu następnych czterech tygodni radcowie ubezpieczeniowi, upełnomocnieni przez sejmiki, względnie rady miejskie odbywają zjazd w m. Wilnie, gdzie drogą tajnego głosowania wybiorą w myśl art. 27 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. członków rady nadzorczej i ich zastępców.
Wyznaczenie i kontrolę wyborów w myśl powołanej ustawy i niniejszego rozporządzenia zleca się. izbie Skarbowej w Wilnie. Delegata Ministerstwa, przewidzianego w art. 27 tejże ustawy, zamianuje prezes Wileńskiej Izby Skarbowej, który prześle urzędowy protokuł z wyniku wyborów, w ciągu 24 godzin po ich odbyciu Ministerstwu Skarbu (Państwowy Urząd Kontroli Ubezpieczeń).
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.