Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.250

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 lutego 2013 r.
w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie

Na podstawie art. 66 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa wysokość równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie, w tym za ubiory cywilne, niewydane w naturze, zwanych dalej "równoważnikami", oraz warunki i tryb ich wypłacania dla żołnierzy zawodowych oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej "żołnierzami", a także organy właściwe w tych sprawach.

Rozdział  2

Wysokość, warunki i tryb wypłacania równoważników

§  2.
1. Wysokość równoważników oblicza się na podstawie norm umundurowania i wyekwipowania, określonych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie umundurowania oraz wyekwipowania żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz. U. poz. 1502).
2. Równoważniki pomniejsza się o wartość przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wydanych w naturze.
§  3.
1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 1, 2, 6, 7, 11 i 12 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 1, 3 i 5, wypłaca się równoważnik.
2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Żołnierzowi zawodowemu w roku powołania do zawodowej służby wojskowej nie wypłaca się równoważnika, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4. Szeregowemu (marynarzowi) zawodowemu w roku kalendarzowym, w którym upływa mu osiemnasty miesiąc zawodowej służby wojskowej, równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się w kwotach określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w lp. 5 pkt 1.
§  4.
1. Żołnierzowi zawodowemu - kobiecie, któremu nie wydano w naturze należnych przedmiotów umundurowania i wyekwipowania określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 5, 10, 15, 18, 23 i 24 lub w załączniku nr 2 w zestawach nr 19 i 20, wypłaca się równoważnik.
2. Równoważnik wypłaca się według cen określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.
1. Żołnierzowi zawodowemu mianowanemu na wyższy stopień wojskowy wypłaca się:
1) pułkownikowi (komandorowi) mianowanemu na stopień generała brygady (kontradmirała) - równoważnik na pokrycie wydatków za przedmioty uszyte na miarę, wykonanie oraz zakup oznak (haftów) do należnego umundurowania;
2) mianowanemu na wyższy stopień wojskowy, inny niż wymieniony w pkt 1 - równoważnik na pokrycie wydatków za wykonanie oraz zakup oznak (haftów) do należnego umundurowania.
2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  6.
1. Żołnierzowi zawodowemu, któremu nie wydano w naturze należnych ubiorów cywilnych, wypłaca się równoważnik.
2. Równoważnik wypłaca się w wysokości należności:
1) całkowitej - z dniem wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe uprawniające do otrzymania należności ubiorów cywilnych;
2) rocznej - w kolejnych latach służby.
3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  7.
1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką - kobiecie, za przedmioty umundurowania i wyekwipowania niewydane w naturze, wypłaca się równoważnik.
2. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  8.
1. Żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką, za należne przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia, niewydane w naturze, wypłaca się równoważnik, począwszy od drugiego miesiąca kalendarzowego służby kandydackiej.
2. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby kandydackiej w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika.
3. Wysokość równoważnika określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  9.
1. Żołnierzowi zawodowemu skierowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych wypłaca się równoważnik za:
1) środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, począwszy od pierwszego dnia służby poza granicami państwa;
2) przybory do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia - jednorazowo na okres wykonywania zadań poza granicami państwa.
2. Równoważnik wypłaca się pod warunkiem możliwości zakupu należnych przyborów i środków do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia w rejonie polskiego kontyngentu wojskowego.
3. Za okres do 15 dni kalendarzowych służby poza granicami państwa w składzie polskich kontyngentów wojskowych w danym miesiącu kalendarzowym wypłaca się połowę określonego równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.
4. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
5. Wysokość równoważnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§  10.
1. Żołnierzowi korzystającemu z urlopu wychowawczego równoważniki nie przysługują za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym rozpoczął się urlop wychowawczy, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym urlop wychowawczy się zakończył.
2. Po zakończeniu urlopu wychowawczego żołnierzowi wypłaca się równoważniki w kwotach proporcjonalnych za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zakończył się urlop wychowawczy, do końca okresu, za który równoważniki przysługują.
3. W przypadku wypłaty żołnierzowi równoważników przed rozpoczęciem przez niego urlopu wychowawczego, równoważniki wypłacane po zakończeniu urlopu wychowawczego pomniejsza się proporcjonalnie do okresu przebywania na urlopie wychowawczym.
§  11.
1. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, przysługują żołnierzowi za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego.
2. Równoważniki, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się proporcjonalnie do okresu:
1) trwania aresztu tymczasowego;
2) zawieszenia w czynnościach służbowych;
3) odbywania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego.
3. Równoważniki pomniejsza się za okres liczony od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zaistniała jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 2, do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, w którym okoliczności te ustały.
4. Żołnierzowi, któremu pomniejszono równoważnik ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 2, w stosunku do którego prawomocnie umorzono postępowanie karne lub dyscyplinarne lub który został prawomocnie uniewinniony, wypłaca się wyrównanie do pełnych należnych wartości równoważnika.
§  12.
1. Kandydatowi na żołnierza zawodowego promowanemu na żołnierza zawodowego, za przedmioty umundurowania i wyekwipowania określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w załączniku nr 1 w zestawach nr 3, 4, 8, 9, 13 i 14 oraz w załączniku nr 2 w zestawach nr 2, 4 i 6, zaliczane na poczet należności dla żołnierza zawodowego, wypłaca się równoważnik.
2. Równoważnik wypłaca się przed ubyciem żołnierza do jednostki wojskowej, w której będzie pełnił zawodową służbę wojskową.
§  13. Żołnierzowi, który na podstawie § 16 rozporządzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, został zwolniony z obowiązku przemundurowania w związku z wyznaczeniem na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej rodzaju Sił Zbrojnych, w którym obowiązuje odmienny kolor umundurowania, równoważnik, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1, wypłaca się w wysokości ustalonej dla wzoru umundurowania przez niego użytkowanego.
§  14.
1. Równoważniki wypłaca się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia powstania uprawnienia do ich otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Równoważniki, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 pkt 2, wypłaca się w terminie do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem § 18.

Rozdział  3

Organy właściwe w sprawach wypłacania równoważników

§  15. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 12 ust. 1 i § 21 ust. 1.
§  16. Dowódca polskiego kontyngentu wojskowego jest organem właściwym do podejmowania decyzji w sprawach wypłaty równoważników, o których mowa w § 9 ust. 1.
§  17. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szef Służby Wywiadu Wojskowego jest organem właściwym w sprawach wypłaty równoważników odpowiednio dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę wojskową na stanowiskach służbowych w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego.
§  18. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje, jest organem właściwym w sprawach wstrzymania wypłaty całości lub części równoważnika, o którym mowa w § 3 ust. 1, w razie stwierdzenia cech widocznej utraty wartości użytkowych umundurowania i wyekwipowania, użytkowania przez żołnierza umundurowania i wyekwipowania nieobowiązujących wzorów lub nieposiadania przez żołnierza należnego umundurowania i wyekwipowania, do czasu usunięcia tych nieprawidłowości.
§  19. Dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym pozostaje żołnierz pełniący służbę kandydacką, w przypadku braku możliwości realizacji należności w naturze może zdecydować o wypłaceniu równoważnika, o którym mowa w § 8 ust. 1, od pierwszego dnia pełnienia służby kandydackiej.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  20. Żołnierz zawodowy - aplikant radcowski na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej, który otrzymał równoważnik za ubiory cywilne, niewydane w naturze w wysokości należności całkowitej, i po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego oraz zajmuje stanowisko w grupie osobowej obsługi prawnej, jest uprawniony do równoważnika pieniężnego za ubiory cywilne niewydane w naturze wyłącznie w wysokości należności rocznej.
§  21.
1. Żołnierzowi zawodowemu, który do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nabył uprawnienie do kolejnej należności munduru wyjściowego oficerskiego, munduru letniego oficerskiego, płaszcza sukiennego oficerskiego i półpłaszcza marynarskiego, wypłaca się jednorazowo, w przypadku braku możliwości wydania tych przedmiotów w naturze, równoważnik w wysokości całkowitej wartości pieniężnej należnych przedmiotów.
2. Równoważnik, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się najpóźniej do dnia 31 grudnia 2013 r., według całkowitych wartości pieniężnych przedmiotów określonych w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
§  22. Równoważniki określone w załączniku nr 1 w lp. 1-5 oraz w załączniku nr 4 w kolumnach 8, 12, 16 i 20, w związku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym, pomniejsza się w 2013 r. o 25% wysokości tych równoważników obowiązujących dnia 1 kwietnia 2012 r.
§  23. Równoważniki, o których mowa w § 1, przysługują w wysokości, na warunkach i w trybie określonym w niniejszym rozporządzeniu od dnia 1 stycznia 2013 r.
§  24. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie (Dz. U. Nr 50, poz. 303 oraz z 2012 r. poz. 607).
§  25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA PRZYSŁUGUJĄCEGO ZA UMUNDUROWANIE I WYEKWIPOWANIE NIEWYDANE W NATURZE

Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika (w zł)
Wojska

Lądowe

Siły

Powietrzne

Marynarka

Wojenna

Jednostki: powietrznodesantowe, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża,

11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Żandarmerii Wojskowej

123456
1oficerom w stopniu generała (admirała):
a) kobietom4.526,004.374,005.869,005.282,00
b) mężczyznom4.502,004.478,005.610,004.931,00
2oficerom starszym:
a) kobietom2.908,002.933,003.174,003.057,00
b) mężczyznom2.612,002.676,002.797,002.725,00
3oficerom młodszym:
a) kobietom2.799,002.824,003.101,002.948,00
b) mężczyznom2.499,002.573,002.720,002.616,00
4podoficerom:
1) w stopniach chorążego:
a) kobietom2.813,002.838,003.047,002.937,00
b) mężczyznom2.515,002.578,002.667,002.605,00
2) w pozostałych stopniach:
a) kobietom2.756,002.781,002.965,002.881,00
b) mężczyznom2.458,002.522,002.584,002.550,00
5szeregowym (marynarzom) zawodowym:
1) do 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a) kobietom358,00358,00357,00358,00
b) mężczyznom358,00358,00357,00358,00
2) powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a) kobietom2.543,002.568,002.102,002.648,00
b) mężczyznom2.241,002.303,001.959,002.316,00
6kobietom powołanym do zawodowej służby wojskowej, z wyjątkiem szeregowych zawodowych do 18 miesięcy

zawodowej służby wojskowej, za niewydane w naturze przedmioty

125,00125,00125,00125,00
Uwaga:

1. Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Żandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

2. W związku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym i wypłatą w 2012 r. równoważnika w wysokości rocznej wartości pieniężnej należnych przedmiotów, tj. na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., kwoty równoważnika za umundurowanie i wyekwipowanie określone w tabeli w lp. 1-5 należy w 2013 r. pomniejszyć o 25% wysokości tych równoważników obowiązujących dnia 1 kwietnia 2012 r. (za miesiące styczeń-marzec 2013 r.).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ CEN PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA SŁUŻĄCYCH DO OBLICZENIA RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO - KOBIETY ZA PRZEDMIOTY NIEWYDANE W NATURZE

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa

(w zł)

1234
1Piżama (bluza i spodnie) kpl.49,16
2Spodenki letnie koloru khakiszt.8,73
3Spodenki specjalne letnieszt.11,98
4Spodenki tropikalne koloru granatowegoszt.11,98
5Spodenki specjalne letnie WSszt.39,55

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZY MIANOWANYCH NA WYŻSZY STOPIEŃ WOJSKOWY

Lp.WyszczególnienieWysokość równoważnika (w zł)
Wojska

Lądowe

Siły

Powietrzne

Marynarka

Wojenna

Jednostki: powietrznodesantowe, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża,

11 Dywizji Kawalerii Pancernej, Żandarmerii Wojskowej

123456
Mianowanym na stopień:
1marszałka Polski2.435,002.281,006.710,002.174,00
2generała (admirała):
a) kobietom1.844,001.690,006.710,002.174,00
b) mężczyznom2.435,002.281,006.710,002.174,00
3generała broni (admirała floty):
a) kobietom1.680,001.536,006.691,002.029,00
b) mężczyznom2.299,002.155,006.691,002.029,00
4generała dywizji (wiceadmirała):
a) kobietom1.555,001.420,006.229,001.883,00
b) mężczyznom2.164,002.029,006.229,001.883,00
5generała brygady (kontradmirała):
a) kobietom4.947,004.694,009.784,005.257,00
b) mężczyznom7.721,007.607,009.570,007.431,00
6pułkownika (komandora):
a) kobietom562,00563,00881,00702,00
b) mężczyznom589,00590,00881,00702,00
7podpułkownika (komandora porucznika):
a) kobietom439,00441,00848,00551,00
b) mężczyznom458,00460,00848,00551,00
8majora (komandora podporucznika):
a) kobietom344,00345,00815,00426,00
b) mężczyznom354,00355,00815,00426,00
9kapitana (kapitana marynarki):
a) kobietom398,00400,00901,00539,00
b) mężczyznom434,00436,00901,00539,00
10porucznika (porucznika marynarki):
a) kobietom332,00334,00880,00444,00
b) mężczyznom359,00361,00880,00444,00
11podporucznika (podporucznika marynarki):
a) kobietom244,00246,00825,00326,00
b) mężczyznom262,00264,00825,00326,00
12starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki):
a) kobietom605,00607,00876,00717,00
b) mężczyznom641,00643,00876,00717,00
13starszego chorążego (starszego chorążego marynarki):
a) kobietom415,00417,00689,00469,00
b) mężczyznom434,00436,00689,00469,00
14chorążego (chorążego marynarki):
a) kobietom316,00318,00636,00340,00
b) mężczyznom326,00328,00636,00340,00
15młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki):
a) kobietom389,00391,00581,00443,00
b) mężczyznom416,00418,00581,00443,00
16starszego sierżanta (starszego bosmana):
a) kobietom286,00288,00519,00340,00
b) mężczyznom314,00314,00519,00340,00
17sierżanta (bosmana):
a) kobietom253,00255,00370,00277,00
b) mężczyznom271,00273,00370,00277,00
18plutonowego (bosmanmata):
a) kobietom155,00157,00391,00267,00
b) mężczyznom194,00195,00391,00267,00
19starszego kaprala (starszego mata):
a) kobietom135,00137,00328,00217,00
b) mężczyznom164,00165,00328,00217,00
20kaprala (mata):
a) kobietom111,00113,00270,00164,00
b) mężczyznom131,00132,00270,00164,00
21starszego szeregowego (starszego marynarza) powyżej 18 miesięcy zawodowej służby wojskowej:
a) kobietom92,0094,00122,00116,00
b) mężczyznom103,00105,00122,00116,00
Uwaga:

Wysokość równoważnika dla Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz jednostek powietrznodesantowych, kawalerii powietrznej, obrony wybrzeża, 11 Dywizji Kawalerii Pancernej i Żandarmerii Wojskowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy użytkujących umundurowanie i wyekwipowanie tych rodzajów sił zbrojnych i jednostek wojskowych zgodnie z przepisami, w których określono wzory oraz zasady noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA ZA UBIORY CYWILNE NIEWYDANE W NATURZE

Lp.Nazwa

przedmiotu

J.m.Cena jednostkowa (w zł)Żołnierz zawodowy

Jednostki Wojskowej 2305

Żołnierz zawodowy Żandarmerii Wojskowej na stanowisku w grupie osobowej operacyjno-

-rozpoznawczej i grupie osobowej prewencji

o specjalności wojskowej ochrona osób

Żołnierz zawodowy Służby

Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Żołnierz zawodowy - radca prawny na stanowisku w grupie osobowej obsługi prawnej oraz żołnierz zawodowy pełniący służbę wojskową

w sekretariacie MON, zajmujący stanowisko dyrektora, zastępcy dyrektora i w zespole kontaktów

mężczyzna/kobieta
liczbaokres

używalności

należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

liczbaokres

używalności

należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

liczbaokres

używalności

należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

liczbaokres

używalności

należność całkowita (w zł)należność roczna

(w zł)

1234567891011121314151617181920
1Buty zimowepara203,0012203,00101,5012203,00101,5012203,00101,5012203,00101,50
2Półbutypara266,0011266,00266,0011266,00266,0011266,00266,0011266,00266,00
3Pasek do spodniszt.32,001632,005,331632,005,331632,005,331632,005,33
4Czapka zimowa cywilnaszt.35,001335,0011,67
5Garniturkpl.877,00221.754,00877,00231.754,00584,67231.754,00584,67231.754,00584,67
6Kombinezon narciarskiszt.1.075,00151.075,00215,00
7Koszulaszt.61,0021122,00122,0021122,00122,0021122,00122,0021122,00122,00
8Kurtka ocieplanaszt.399,0013399,00133,0014399,0099,7514399,0099,7514399,0099,75
9Krawatszt.32,002164,0064,002164,0064,002164,0064,002164,0064,00
10Płaszcz letniszt.242,0013242,0080,6713242,0080,67
11Rękawiczki zimowepara74,001374,0024,671374,0024,671374,0024,671374,0024,67
12Sweterszt.121,0012121,0060,50
13Szalikszt.27,001227,0013,501227,0013,501227,0013,501227,0013,50
14Skarpetki letnie

cywilne

para8,004132,0032,004132,0032,004132,0032,004132,0032,00
Razem4.446,002.006,842.973,001.313,422.973,001.313,423.215,001.394,09
Uwaga:

W związku ze zrównaniem roku zaopatrzeniowego z rokiem kalendarzowym i wypłatą w 2012 r. równoważnika w wysokości rocznej wartości pieniężnej należnych przedmiotów, tj. na okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r., kwoty należności rocznej równoważników za ubiory cywilne określone w kolumnach 8, 12, 16 i 20 należy w 2013 r. pomniejszyć o 25% wysokości tych równoważników obowiązujących dnia 1 kwietnia 2012 r. (za miesiące styczeń-marzec 2013 r.).

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ - KOBIETY ZA PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA I WYEKWIPOWANIA NIEWYDANE W NATURZE

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa (w zł)Okres używalnościKandydat na żołnierza zawodowego - kobieta
ośrodków szkolenia, szkół podoficerskich wojsk lądowych i sił powietrznych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych

i Wojskowej Akademii Technicznej

ośrodków szkolenia, szkół podoficerskich marynarki wojennej i Akademii Marynarki Wojennej
po wcieleniu do służby kandydackiejna III i V roku

nauki

na II, IV i VI

roku nauki

po wcieleniu do służby kandydackiejna III i V roku

nauki

na II, IV i VI

roku nauki

liczbanależność całkowitaliczbanależność całkowitaliczbanależność całkowitaliczbanależność całkowitaliczbanależność całkowitaliczbanależność całkowita
1234567891011121314151617
1Piżama (bluza i spodnie) kpl.49,162298,32298,32298,32298,32
2Spodenki letnie koloru khakiszt.8,732217,46217,46
3Spodenki tropikalne koloru granatowegoszt.11,982223,96223,96
4Biustonoszszt.41,9313125,793125,793,00125,793125,793125,793,00125,79
5Figi damskieszt.13,03212156,3612156,3612156,3612156,36
6Kostium kąpielowykpl.80,562180,56180,56180,56180,56
7Rajstopy w kolorze cielistymszt.5,18124124,3224124,3224,00124,3224124,3224124,3224,00124,32
Razem602,81602,81250,11609,31609,31250,11

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA PEŁNIĄCEGO SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ ZA NALEŻNE PRZYBORY I ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa (w zł)Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyznakobieta
123456
1Szczoteczka do zębówszt.6,901,151,15
2Pianka do goleniaszt.8,084,04
3Mydło toaletowe 100 gszt.1,705,105,10
4Maszynka jednorazowa do goleniaszt.2,625,24
5Pasta do zębów 75 mltuba4,904,904,90
6Płyn po goleniuszt.9,029,02
7Proszek do praniakg9,705,825,82
8Podpaskiszt.0,6913,80
9Szampon do mycia włosów 200 mlszt.5,938,908,90
10Pasta do obuwia specjalnego 125 mltuba17,9817,9817,98
Razem62,1557,65

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA ŚRODKI DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa (w zł)Stawka miesięczna równoważnika

(w zł)

mężczyznakobieta
123456
1Chusteczki higieniczneszt.0,036,006,00
2Chusteczki higieniczne nasączaneszt.0,2525,0025,00
3Pianka do golenia 200 mltuba8,084,04
4Krem do rąk 50 mltuba3,363,363,36
5Mydło toaletowe dezynfekujące 100 gszt.2,454,904,90
6Mydło toaletowe 100 gszt.1,705,105,10
7Maszynka jednorazowa do goleniaszt.2,625,24
8Pasta do zębów 75 mltuba4,904,904,90
9Płyn po goleniuszt.9,029,02
10Proszek do praniakg9,705,825,82
11Środek do mycia rąk 500 gszt.4,344,344,34
12Podpaskiszt.0,6913,80
13Szampon do mycia włosów 200 mlszt.5,938,908,90
14Pasta do obuwia specjalnego 125 mltuba17,9817,9817,98
Razem104,60100,10

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYSOKOŚĆ RÓWNOWAŻNIKA DLA ŻOŁNIERZA SKIEROWANEGO DO PEŁNIENIA SŁUŻBY POZA GRANICAMI PAŃSTWA W SKŁADZIE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH ZA PRZYBORY DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ KONSERWACJI OBUWIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Cena jednostkowa (w zł)Stawka równoważnika

(w zł)

dla mężczyzn i kobiet

12345
1Igielnik (igła 2 szt., nici 25 m.b.) szt.2,922,92
2Kubek do mycia zębówszt.1,751,75
3Mazakszt.2,422,42
4Pudełko na mydłoszt.1,671,67
5Szczoteczka do rąkszt.2,332,33
6Szczoteczka do zębówszt.6,906,90
7Szczotka do obuwia miękkaszt.3,463,46
8Szczotka do obuwia twardaszt.4,254,25
9Woreczek siatkowy do prania bieliznyszt.3,813,81
10Woreczek na przybory do konserwacjiszt.5,715,71
11Saszetka na środki higienyszt.6,686,68
Razem41,90

ZAŁĄCZNIK Nr  9

CAŁKOWITE WARTOŚCI PIENIĘŻNE

SŁUŻĄCE DO OBLICZENIA WYSOKOŚCI RÓWNOWAŻNIKA

ZA NALEŻNE A NIEPOBRANE PRZEDMIOTY UMUNDUROWANIA

Lp.Nazwa przedmiotuJ.m.Całkowita wartość pieniężna

(w zł)

1234
1Mundur wyjściowy oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.481,00
2Mundur letni oficerski wojsk lądowych wzór 92kpl.455,00
3Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.481,00
4Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lądowychkpl.455,00
5Mundur wyjściowy oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.481,00
6Mundur letni oficerski wojsk lotniczych wzór 92kpl.455,00
7Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.481,00
8Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) wojsk lotniczychkpl.455,00
9Mundur wyjściowy oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.481,00
10Mundur letni oficerski marynarki wojennej wzór 92kpl.455,00
11Mundur wyjściowy oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.481,00
12Mundur letni oficerski damski (ze spódnicą) marynarki wojennejkpl.455,00
13Płaszcz sukienny oficerski wojsk lądowychszt.654,00
14Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lądowychszt.654,00
15Płaszcz sukienny oficerski wojsk lotniczychszt.872,00
16Płaszcz sukienny oficerski damski wojsk lotniczychszt.872,00
17Płaszcz sukienny oficerski marynarki wojennejszt.757,00
18Płaszcz sukienny oficerski damski marynarki wojennejszt.757,00
19Półpłaszcz marynarskiszt.775,00