Rośliny objęte pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowane koszty związane z założeniem tych plantacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.73.439

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji

Na podstawie art. 29a ust. 12 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowane koszty związane z założeniem plantacji trwałych w przeliczeniu na 1 ha plantacji.
Pomocą do plantacji trwałych są objęte następujące rodzaje roślin energetycznych:
1)
wierzba (Salix sp.);
2)
topola (Populus sp.);
3)
miskant (Miscanthus sp.);
4)
ślazowiec pensylwański (Sida hermaphrodita).
Zryczałtowany koszt założenia plantacji trwałych dla po szczególnych rodzajów roślin, w przeliczeniu na 1 ha tych plantacji, wynosi dla:
1)
wierzby (Salix sp.) - 8.600 złotych;
2)
topoli (Populus sp.) - 8.400 złotych;
3)
miskanta (Miscanthus sp.) - 18.000 złotych;
4)
ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita) - 10.200 złotych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).