Art. 32. - Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna. - Dz.U.2022.1370 - OpenLEX

Art. 32. - Rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1370

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2022 r.
Art.  32. 

W ustawie z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 481 oraz z 2022 r. poz. 24, 764 i 1079) w art. 9 w ust. 2:

1)
pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) prowadzenie i wsparcie działań promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, w tym w formie wystaw, pokazów oraz konkursów, w szczególności dotyczących:

a) produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych, z wyłączeniem działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej realizowanych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rynków rolnych, rybołówstwa lub rozwoju wsi,

b) upowszechniania postępu biologicznego w rolnictwie w zakresie hodowli roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich;";

2)
w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:

"23) realizacja działań rozwojowych i inwestycyjnych w zakresie innowacyjności w sektorze rolno-spożywczym.".