Art. 30. - [Przepis derogacyjny] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  30.  [Przepis derogacyjny]

Traci moc ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 898 oraz z 2007 r. poz. 541 i 1033).