Art. 29. - [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  29.  [Utrzymanie w mocy aktów wykonawczych]

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ustawy, o której mowa w art. 30, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2009 r.