Art. 22. - [Przekazywanie informacji Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  22.  [Przekazywanie informacji Komisji Europejskiej i innym państwom członkowskim]

Minister właściwy do spraw rolnictwa jest organem właściwym w sprawie przekazywania informacji oraz występowania do Komisji Europejskiej i państw członkowskich w zakresie określonym w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.