Art. 2. - [Definicje legalne] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  2.  [Definicje legalne]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
certyfikat - certyfikat, o którym mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007;
2)
producent ekologiczny - podmiot gospodarczy w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007;
3)
produkcja ekologiczna - produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia nr 834/2007;
4)
produkty - produkty wymienione w art. 1 ust. 2 rozporządzenia nr 834/2007;
5)
przepisy dotyczące rolnictwa ekologicznego - przepisy rozporządzenia nr 834/2007 i przepisy Unii Europejskiej wydane w trybie przepisów tego rozporządzenia oraz przepisy ustawy i aktów wykonawczych do ustawy;
6)
produkty rolnictwa ekologicznego - produkty uznane za ekologiczne w rozumieniu art. 2 lit. c rozporządzenia nr 834/2007;
7)
środki do produkcji ekologicznej - produkty i substancje, o których mowa w art. 16 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr 834/2007;
8)
wprowadzanie do obrotu:
a)
w odniesieniu do produktów - wprowadzanie na rynek w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.),
b)
w odniesieniu do środków do produkcji ekologicznej - czynności w rozumieniu art. 3 ust. 8 rozporządzenia, o którym mowa w lit. a.