Art. 12. - [Baza danych odmian wyprodukowanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej; użycie w rolnictwie ekologicznym produktów nieuzyskanych przy pomocy metod produkcji ekologicznej] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  12.  [Baza danych odmian wyprodukowanych zgodnie z metodami produkcji ekologicznej; użycie w rolnictwie ekologicznym produktów nieuzyskanych przy pomocy metod produkcji ekologicznej]
1. 
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa:
1)
jest organem właściwym do utworzenia komputerowej bazy danych, o której mowa w art. 48 rozporządzenia nr 889/2008, obejmującej informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, a następnie administruje tą bazą danych na zasadach określonych w rozdziale 7 w tytule II rozporządzenia nr 889/2008;
2)
na wniosek dostawcy rejestruje w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych;
2a)
w drodze decyzji odmawia rejestracji w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacji o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych - w przypadku gdy dostawca nie spełnia warunków określonych w art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 889/2008 lub jeżeli nie są spełnione wymagania określone w art. 45 tego rozporządzenia;
3)
opracowuje i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa roczne, zbiorcze sprawozdanie dotyczące stosowania, na podstawie ust. 4, w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, zawierające informacje wymienione w art. 54 rozporządzenia nr 889/2008.
2. 
Wniosek o rejestrację lub zmianę rejestracji w bazie danych, o której mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym przez Głównego Inspektora Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa i udostępnionym na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3. 
Producent ekologiczny ubiegający się o pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, składa wniosek do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności przez tego producenta.
4. 
Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, w drodze decyzji, na zasadach określonych w art. 45 rozporządzenia nr 889/2008, wydaje, odmawia wydania, zmienia lub cofa pozwolenie na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, niespełniających wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego.
5. 
Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi kopie decyzji, o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia, w którym stały się one ostateczne.