Art. 10. - [Zadania i kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych] - Rolnictwo ekologiczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1324 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2020 r.
Art.  10.  [Zadania i kompetencje Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych]
1. 
Inspekcja wykonuje zadania i posiada kompetencje określone dla odpowiedniego organu państwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 334 z 12.12.2008, str. 25, z późn. zm.).
2. 
Zadania i kompetencje, o których mowa w ust. 1, są wykonywane na zasadach i w sposób określony w art. 32 i 33 rozporządzenia nr 834/2007 i w przepisach wydanych na podstawie tych artykułów oraz w przepisach o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczących postępowania kontrolnego.