§ 2. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2021.893 - OpenLEX

§ 2. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.893

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2021 r.
§  2. 
1. 
Wywiad przeprowadza pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub powiatowym centrum pomocy rodzinie, zwanych dalej "podmiotami uprawnionymi".
2. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia wywiadu z osobą przebywającą w podmiocie udzielającym stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711), wywiad może przeprowadzić pracownik socjalny zatrudniony w tym podmiocie - na wniosek kierownika podmiotu uprawnionego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia.