§ 11. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2021.893 - OpenLEX

§ 11. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.893

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 maja 2021 r.
§  11. 
1. 
W aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, z wyjątkiem dowodu tożsamości, którego kopii nie wykonuje się, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika socjalnego podmiotu prowadzącego postępowanie.
2. 
Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą być składane również w postaci elektronicznej, z adnotacją osoby składającej o zgodności z oryginałem.