§ 15. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2017.1788 t.j. - OpenLEX

§ 15. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1788 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2017 r.
§  15. 
Druki kwestionariusza wywiadu sporządzone według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być stosowane do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, o ile nie dotyczą wywiadu przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.).