§ 12. - Rodzinny wywiad środowiskowy. - Dz.U.2017.1788 t.j. - OpenLEX

§ 12. - Rodzinny wywiad środowiskowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1788 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 27 września 2017 r.
§  12. 
1. 
W aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, z wyjątkiem dowodu tożsamości, którego kopii nie wykonuje się, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad.
2. 
Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być składane również w wersji elektronicznej.