Art. 40. - Rodzinny kapitał opiekuńczy. - Dz.U.2021.2270 - OpenLEX

Art. 40. - Rodzinny kapitał opiekuńczy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2270

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2021 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  40. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 po pkt 8b dodaje się pkt 8c i 8d w brzmieniu:

"8c) rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270);

8d) dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270);".