Organizacje działkowców - Rozdział 5 - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Rozdział 5 - Organizacje działkowców - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.

Rozdział  5

Organizacje działkowców

1. 
Działkowcy lub osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy działkowej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach ogrodowych w celu zakładania i prowadzenia ROD oraz obrony swoich interesów i reprezentacji.
2. 
Do stowarzyszeń ogrodowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

Do zadań stowarzyszeń ogrodowych należy w szczególności:

1)
propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
2)
działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3)
zakładanie i zagospodarowywanie ROD;
4)
ustanawianie praw do działek;
5)
wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6)
organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7)
propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia i prowadzenie działalności wydawniczej;
8)
prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz społeczności lokalnych;
9)
działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami oraz przepisami prawa.

Statut stowarzyszenia ogrodowego określa w szczególności:

1)
właściwy organ do dokonywania czynności prawnych związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki;
2)
tryb uchwalania regulaminu oraz dokonywania w nim zmian;
3)
zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych;
4)
zasady oddawania działki w bezpłatne używanie instytucjom określonym w art. 27 ust. 4;
5)
sposób prowadzenia ewidencji działek.

Stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić przyjęcia w poczet członków działkowca mającego prawo do działki w ROD prowadzonym przez to stowarzyszenie, jeżeli działkowiec odpowiada wymaganiom statutu.

Wystąpienie ze stowarzyszenia ogrodowego nie może powodować jakichkolwiek ujemnych następstw dla działkowca, a w szczególności nie może stanowić podstawy do rozwiązania umowy.

1. 
W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym zainteresowany może - po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego - dochodzić swoich praw na drodze sądowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały organu stowarzyszenia ogrodowego.
2. 
Stowarzyszenie ogrodowe udziela działkowcowi informacji w przedmiocie nabycia członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku. Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet członków stowarzyszenia ogrodowego.
1. 
Stowarzyszenie ogrodowe prowadzi ewidencję działek.
2. 
Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1)
numer porządkowy działki;
2)
powierzchnię działki;
3)
imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym przysługuje tytuł prawny do działki i rodzaj tego tytułu prawnego.
1. 
W celu wspierania idei i rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz obrony wspólnych interesów, stowarzyszenia ogrodowe, w liczbie co najmniej trzech, mogą tworzyć związki stowarzyszeń ogrodowych.
2. 
Członkami wspierającymi związku stowarzyszeń ogrodowych mogą być inne osoby prawne, które realizują cele, o których mowa w ust. 1.
3. 
Szczegółowe zadania związków stowarzyszeń ogrodowych oraz sposób ich realizacji określają statuty tych związków.