[Statut stowarzyszenia ogrodowego] - Art. 47. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Statut stowarzyszenia ogrodowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  47.  [Statut stowarzyszenia ogrodowego]

Statut stowarzyszenia ogrodowego określa w szczególności:

1)
właściwy organ do dokonywania czynności prawnych związanych z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki;
2)
tryb uchwalania regulaminu oraz dokonywania w nim zmian;
3)
zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych;
4)
zasady oddawania działki w bezpłatne używanie instytucjom określonym w art. 27 ust. 4;
5)
sposób prowadzenia ewidencji działek.