[Cele rodzinnego ogrodu działkowego] - Art. 3. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Cele rodzinnego ogrodu działkowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  3.  [Cele rodzinnego ogrodu działkowego]

Podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego dalej "ROD", są:

1)
zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2)
poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3)
pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
4)
integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5)
integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6)
przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7)
ochrona środowiska i przyrody;
8)
oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9)
kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10)
tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.