[Utrzymanie porządku i czystości w rodzinnym ogrodzie działkowym] - Art. 15. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Utrzymanie porządku i czystości w rodzinnym ogrodzie działkowym] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  15.  [Utrzymanie porządku i czystości w rodzinnym ogrodzie działkowym]
1. 
Utrzymanie porządku i czystości należy do:
1)
stowarzyszenia ogrodowego - w odniesieniu do terenu ogólnego;
2)
działkowca - w odniesieniu do jego działki;
3)
właściwej gminy - w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.
2. 
Do stowarzyszenia ogrodowego należy zapewnienie zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie ROD.