[Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego] - Art. 14. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  14.  [Regulamin rodzinnego ogrodu działkowego]
1. 
Stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD, zwany dalej "regulaminem".
2. 
Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD.
3. 
Stowarzyszenie ogrodowe sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
4. 
Działkowcowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko stowarzyszeniu ogrodowemu o stwierdzenie nieważności regulaminu lub jego zmian w razie ich sprzeczności z ustawą. Przepisu art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, 1578 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) nie stosuje się.
5. 
Wytoczenie powództwa, o którym mowa w ust. 4, nie zawiesza obowiązywania zaskarżonego regulaminu lub jego zmian. Prawo do wytoczenia powództwa wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwaleniu regulaminu lub jego zmian, jednakże nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia uchwalenia regulaminu lub jego zmian.