[Zaświadczenie o zgodności altany z wymogami] - Art. 13a. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 13a. - [Zaświadczenie o zgodności altany z wymogami] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  13a.  [Zaświadczenie o zgodności altany z wymogami]
1. 
Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a.
2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, o której mowa w art. 51;
2)
oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni tarasów, werand lub ganków.
3. 
Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty skarbowej.