[Altany na terenie rodzinnego ogrodu działkowego] - Art. 13. - Rodzinne ogrody działkowe. - Dz.U.2021.1073 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Altany na terenie rodzinnego ogrodu działkowego] - Rodzinne ogrody działkowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1073 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2021 r.
Art.  13.  [Altany na terenie rodzinnego ogrodu działkowego]
1. 
Na terenie działki nie może znajdować się:
1)
altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a;
2)
obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
2. 
W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano, nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego organu administracji publicznej.
3. 
Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust. 3.