Rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.60.533

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie rodzajów, typów i podtypów rezerwatów przyrody

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) zarządza się, co następuje:
Określa się rodzaje, typy i podtypy rezerwatów przyrody, stanowiące załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE, TYPY I PODTYPY REZERWATÓW PRZYRODY

I.

Rodzaje rezerwatów przyrody

Lp.Rodzaj rezerwatu przyrodySymbol1)Przedmiot ochrony
1LeśnyLPozostałości i fragmenty dawnych puszcz o charakterze pierwotnym, typy zbiorowisk leśnych, stanowiska drzew na granicach zasięgu.
2WodnyWWody jezior, rzek, potoków i morza wraz ze zbiorowiskami roślin i gatunkami zwierząt.
3StepowyStMurawy ciepłolubne, głównie na podłożu wapiennym i gipsowym.
4Słonoroślowy (halofilny)Słonorośla nadmorskie i śródlądowe.
5FaunistycznyFnPopulacje i siedliska ssaków, ptaków, gadów, płazów, ryb i bezkręgowców.
6FlorystycznyFlPopulacje i siedliska gatunków lub grup gatunków roślin zarodnikowych i kwiatowych oraz grzybów kapeluszowych i porostów.
7TorfowiskowyTZbiorowiska i gatunki torfowisk niskich, przejściowych i wysokich.
8Przyrody nieożywionejNOdkrywki geologiczne, zjawiska krasowe, gleby, formy skalne, jaskinie, szata naciekowa, stanowiska skamieniałości, przykłady erozji i innych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, utwory geologiczne, wydmy.
9KrajobrazowyKKrajobrazy o cechach naturalnych, charakterystyczne dla poszczególnych regionów geograficznych, często z występującymi zabytkami.

II.

Typy i podtypy rezerwatów przyrody

A. Ze względu na dominujący przedmiot ochrony
Lp.Typ rezerwatu przyrodySymbol1)Podtyp rezerwatu przyrodySymbol1)
12345
1FlorystycznyPFIroślin zarodnikowychrz
roślin zielnych i krzewinekrzk
krzewów i drzewkd
roślin na granicy zasięgugz
2FitocenotycznyPFizbiorowisk leśnychzl
zbiorowisk nieleśnychzn
3GrzybówPGrgrzybów kapeluszowychgk
porostówpr
4Biocenotyczny

i fizjocenotyczny

PBfbiocenoz naturalnych i półnaturalnychbp
biocenoz antropogenicznychba
5FaunistycznyPFnssakówss
ptakówpt
gadówga
płazów
rybry
bezkręgowcówbk
6Geologiczny i glebowyPGgstanowisk paleontologicznychsp
form tektonicznych i erozyjnychte
skał, minerałów, osadów, gleb i wydmsmg
7KrajobrazówPKrkrajobrazów naturalnychkn
krajobrazów antropogenicznychka
8Nasadzeń i uprawPNustarych drzewsd
fitoagrocenozfa
9KulturowyPKumiejsc kultu i pamięci narodowejkp
zabytkówza

B. Ze względu na główny typ ekosystemu

Lp.Typ rezerwatu przyrodySymbol1)Podtyp rezerwatu przyrodySymbol1)
12345
1Leśny i borowyELlasów nizinnychlni
lasów wyżynnychlwż
lasów górskich i podgórskichlgp
lasów mieszanych nizinnychlmn
lasów mieszanych górskich i podgórskichlmg
borów nizinnychbni
borów wyżynnychbwż
borów górskich i podgórskichbgp
borów mieszanych nizinnychbmn
borów mieszanych górskich i podgórskichbmg
2łąk hydrofilnychłh
łąk mezofilnychłm
Łąkowy, pastwiskowy,pastwiskps
murawowy i zaroślowyhal wysokogórskichhw
muraw kserotermicznychmk
zarośli kserotermicznychzk
3WodnyEWwód morskichwm
jezior oligotroficznychjo
jezior mezotroficznych i eutroficznych oraz stawówjm
jezior dystroficznychjd
rzek i ich dolin, potoków i źródełrp
4Torfowiskowy (bagienny)ETtorfowisk niskichtn
torfowisk wysokichtw
torfowisk przejściowychtp
5Słonoroślowy (halofilny)ESłsłonorośli śródlądowychsl
słonorośli nadmorskichsn
6WydmowyEWdwydm śródlądowychws
wydm nadmorskichwn
7PodziemnyEPpochodzenia naturalnegopn
pochodzenia antropogenicznegopa
8SkalnyESkskał magmowychsm
skał osadowychso
innych skałsi
9UprawowyEUpól i ogrodówpo
parków i innych zielenipi
10Różnych ekosystemówEElasów i wódlw
lasów i łąk
lasów i torfowisklt
lądowych ekosystemów nieleśnychln
ekosystemów wodnych i nieleśnychnw
mozaiki różnych ekosystemówme

1) Symbole utworzone od nazw rodzajów, typów (pierwsze litery symboli: P - ze względu na dominujący przedmiot ochrony, E - ze względu na główny typ ekosystemu) i podtypów rezerwatów przyrody.