§ 4. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. - Dz.U.2015.284 - OpenLEX

§ 4. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.
§  4.
Ryzyko popytu obejmuje zmienność popytu na określone usługi w szczególności związaną:
1)
ze zmianami cyklu koniunkturalnego;
2)
ze zmianami demograficznymi;
3)
ze zmianami cen;
4)
z wystąpieniem konkurencji;
5)
ze zmianami technologii;
6)
z inflacją;
7)
ze zmianami stóp procentowych;
8)
ze zmianami kursu walut;
9)
z warunkami meteorologicznymi;
10)
z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
11)
z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia.