§ 3. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. - Dz.U.2015.284 - OpenLEX

§ 3. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.
§  3.
Ryzyko dostępności obejmuje zdarzenia skutkujące niższą ilością lub gorszą jakością świadczonych w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym usług w porównaniu z wielkościami i wymaganiami uzgodnionymi w tej umowie, w szczególności związane:
1)
z niemożliwością dostarczenia zakontraktowanej ilości usług;
2)
z niemożliwością dostarczenia usług o określonej jakości i określonych standardach;
3)
z brakiem zgodności z ogólnymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Polskimi Normami;
4)
ze wzrostem kosztów;
5)
ze zmianami technologicznymi;
6)
z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;
7)
z niewłaściwym utrzymaniem lub zarządzaniem;
8)
ze zniszczeniem środków trwałych lub ich wyposażenia;
9)
ze zmianami w zakresie własności elementów składników środka trwałego;
10)
z podwykonawcami;
11)
z warunkami meteorologicznymi;
12)
z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
13)
z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia.