§ 2. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. - Dz.U.2015.284 - OpenLEX

§ 2. - Rodzaje ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.284

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 marca 2015 r.
§  2.
Ryzyko budowy obejmuje zdarzenia powodujące zmianę kosztów lub terminów wytworzenia nowych środków trwałych lub ulepszenia już istniejących, w szczególności związane:
1)
z opóźnieniem w zakończeniu robót budowlanych;
2)
z wystąpieniem niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót budowlanych;
3)
ze wzrostem kosztów;
4)
z warunkami geologicznymi, geotechnicznymi i hydrologicznymi;
5)
z odkryciami archeologicznymi;
6)
z warunkami meteorologicznymi;
7)
z prowadzeniem sporów;
8)
z wypadkami;
9)
z protestami organizacji społecznych lub strajkami;
10)
z brakiem zasobów ludzkich i materialnych;
11)
ze zmianą stanu środowiska naturalnego;
12)
z wystąpieniem wad fizycznych lub prawnych zmniejszających wartość lub użyteczność środka trwałego;
13)
z wystąpieniem zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedsięwzięcia;
14)
z odbiorem technicznym środka trwałego;
15)
z wystąpieniem wad w dokumentacji projektowej;
16)
z podwykonawcami;
17)
z niemożliwością uzyskania lub przedłużania lub opóźnieniami w wydawaniu pozwoleń, zezwoleń, decyzji, koncesji, licencji lub certyfikatów;
18)
ze zmianą celów politycznych;
19)
z wystąpieniem zewnętrznych zdarzeń nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia im;
20)
z brakiem środków finansowych ze strony partnerów.