Rodzaje przepływów pieniężnych uwzględnianych przy obliczeniu ceny skorygowanej i szczegółowego sposobu kalkulacji tej ceny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2753

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie rodzajów przepływów pieniężnych uwzględnianych przy obliczeniu ceny skorygowanej i szczegółowego sposobu kalkulacji tej ceny

Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1050 i 2687) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje przepływów pieniężnych uwzględniane przy obliczeniu ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych, zwanej dalej "ustawą";
2)
szczegółowy sposób kalkulacji ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy.
Przy obliczeniu ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, uwzględnia się przepływy pieniężne związane z:
1)
uzyskanymi przychodami z tytułu zbycia zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy pomniejszonymi o kwoty należnych podatków od towarów i usług oraz dochodowego od osób prawnych, a także o koszty związane z realizacją umowy sprzedaży tego zespołu urządzeń;
2)
poniesionymi kosztami utrzymania i eksploatacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, w szczególności:
a)
kwotę należnego podatku od nieruchomości od elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy zlokalizowanych na lądzie,
b)
poniesione opłaty:
za uzyskane pozwolenia, uzgodnienia lub decyzje,
za zatwierdzenie ekspertyz i planów, o których mowa w art. 113b ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687), zwanej dalej "ustawą o bezpieczeństwie morskim",
za użytkowanie wieczyste gruntu, z którym elementy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy są trwale związane,
c)
koszty składek na ubezpieczenie:
ryzyk budowlano-montażowych,
wszystkich ryzyk operacyjnych,
odpowiedzialności cywilnej,
mienia,
d)
koszty:
wydania certyfikatów, o których mowa w art. 113g ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim,
korzystania ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie morskim przy utrzymywaniu i eksploatacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
związane z realizacją umów serwisowych lub gwarancyjnych lub umów o korzystanie z bazy obsługowo--serwisowej na lądzie, zawartych z podmiotami niewchodzącymi w skład struktury organizacyjnej właściciela zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy,
remontów lub materiałów i części zamiennych, ponoszone po upływie okresu gwarancji,
e)
koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych za obsługę zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;
3)
kosztami budowy zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy niezbędnymi do jej zakończenia, które nie zostały poniesione - w przypadku gdy budowa tego zespołu urządzeń nie została zakończona;
4)
kosztami likwidacji zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy;
5)
ponoszonymi opłatami za korzystanie z zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy - w przypadku gdy dotychczasowy właściciel zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w wyniku zbycia tego zespołu urządzeń ponosi takie opłaty;
6)
utraconą możliwością dokonywania odpisów amortyzacyjnych zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy - w przypadku gdy dotychczasowy właściciel zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy ponosił takie koszty uzyskania przychodu.
Cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy, kalkuluje się:
1)
stosując parametry technicznie i ekonomiczne uwzględniane przy ustalaniu ceny wskazanej w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, albo w decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy albo w przypadku ceny zawartej w ofercie, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy - wynikające z analizy finansowej, o której mowa w art. 36 ustawy;
2)
modyfikując cenę wskazaną w decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, albo w decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy albo cenę wynikającą z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, o wartość przepływów pieniężnych określonych w § 2.
W przypadku gdy pomoc inwestycyjna, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, została przyznana przed zbyciem zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, cenę skorygowaną, o której mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy, kalkuluje się na dzień wydania decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, albo decyzji zmieniającej tę decyzję na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy albo na dzień złożenia oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy, przed ponownym wykonaniem obliczeń, o których mowa w art. 10 ust. 3, 4 i 6 ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).