Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku... - Dz.U.2021.690 - OpenLEX

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.690

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 6 kwietnia 2021 r.
w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego

Na podstawie art. 61b § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 72) zarządza się, co następuje:
Wykaz rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, stanowi załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych
I. Podatek dochodowy od osób prawnych
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1CITwynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)
2CIT-6ARwynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
3CIT-6Rwynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4CIT-8wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
5CIT-8Awynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
6CIT-8ABwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
7CIT-8Bwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
8CIT-8Ewynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
9CIT-9Rwynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
10CIT-10Zwynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
11CIT-11Rwynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR
12CIT-14wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji
13CIT-CFCwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych
14CIT-ISNwynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
15CIT-NZwynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
16TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
II. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1PITwynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)
2PIT-7wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
3PIT-8ARwynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym
4PIT-28wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
5PIT-28Swynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
6PIT-36wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
7PIT-36Lwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
8PIT-36LSwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
9PIT-36Swynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
10PIT-37wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
11PIT-38wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
12PIT-39wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)
13PIT-CFCwynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych
14PIT-ISNwynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej
15PIT-NZwynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków
16PIT-NZSwynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku
17PIT-STDwynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności
18PPDwynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych
19PPEwynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych
20PPLwynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej
21PPWwynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych
22TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
III. Podatek od towarów i usług
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1VAT-7wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług
2VAT-7Dwynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
3VAT-7Kwynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług
4VAT-8wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE
5VAT-9Mwynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca
6VAT-10wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu
7VAT-12wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu
8VAT-Inwynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług
9VAT-Zwynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących
10TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
IV. Danina solidarnościowa
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1DSF-1wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
V. Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1ALK-1wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
VI. Opłata od środków spożywczych
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1CUK-1wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
VII. Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1DRA-2wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych
2TWPODwynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
VIII. Podatek od sprzedaży detalicznej
Lp.Symbol formularza / tytuł płatnościOpis
1PSD-1wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej
2TWPODwynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).