§ 5. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. - Dz.U.2014.818 - OpenLEX

§ 5. - Rodzaje placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.818

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2014 r.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz. U. Nr 67, poz. 617), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1446 oraz z 2014 r. poz. 486).