Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2531

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) zarządza się, co następuje:
Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

RODZAJE ODPADÓW I ILOŚCI ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

Lp.Rodzaj odpadówKod

odpadów1)

Ilość odpadów [Mg]/rok
1234
1Odpadowa masa roślinna02 01 03bez ograniczeń
2Odchody zwierzęce02 01 06bez ograniczeń
3Odpady z gospodarki leśnej02 01 07do 10
4Odpady metalowe02 01 10do 10
5Odpady kory i korka03 01 01do 20
6Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05do 20
7Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 172)08 03 18do 0,2
8Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 01do 0,1
9Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych12 01 03do 0,05
10Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 08*do 0,02
11Opakowania z papieru i tektury15 01 01do 0,5
12Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02do 0,5
13Opakowania z drewna15 01 03do 1
14Opakowania z metali15 01 04do 1
15Opakowania wielomateriałowe15 01 05do 0,5
16Opakowania ze szkła15 01 07do 0,5
17Opakowania tekstyliów15 01 09do 0,2
18Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*do 0,2
19Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymiex3) 15 01 11*do 0,05
20Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 02 03do 0,2
21Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 13*do 0,05
22Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 14do 0,1
23Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 16do 0,05
24Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8016 03 04do 0,2
25Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8016 03 06do 0,2
26Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80do 0,1
27Baterie zawierające rtęć16 06 03*do 0,005
28Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 04do 0,02
29Inne baterie i akumulatory16 06 05do 0,02
30Magnetyczne i optyczne nośniki informacji16 80 01do 0,05
31Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów1701 01do 10
32Gruz ceglany17 01 02do 10
33Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03do 10
34Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 07do 10
35Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 80do 5
36Drewno17 02 01do 10
37Szkło17 02 02do 5
38Tworzywa sztuczne17 02 03do 5
39Miedź, brąz, mosiądz17 04 01do 5
40Ołów17 04 03do 5
41Cynk17 04 04do 5
42Żelazo i stal17 04 05do 5
43Cyna17 04 06do 5
44Mieszaniny metali17 04 07do 5
45Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04do 20
46Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02do 10
Objaśnienia:

1) Zgodnie z kodami, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579).

2) Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14.

3) Poprzedzenie kodu odpadu literami "ex" oznacza, że kod z tym oznaczeniem obejmuje wyłącznie odpady określone w kolumnie drugiej załącznika do rozporządzenia, wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 2266).