Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1979

| Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z 2016 r. poz. 2170 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje kosztów związanych z realizacją przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, zwany dalej "Krajowym Ośrodkiem", obsługi prawnej oraz techniczno-biurowej funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, zwanych dalej "funduszami promocji", oraz komisji zarządzających funduszy promocji, pokrywanych ze środków tych funduszy;
2) sposób i warunki przekazywania i rozliczania środków funduszy promocji.
§  2. 
1.  Za koszty związane z realizacją przez Krajowy Ośrodek zadań określonych w § 1 pkt 1 uznaje się:
1) wynagrodzenia osobowe pracowników;
2) dodatkowe wynagrodzenie roczne;
3) wynagrodzenia bezosobowe;
4) składki na ubezpieczenie społeczne;
5) składki na Fundusz Pracy;
6) składki na ubezpieczenie zdrowotne;
7) koszty podróży służbowych;
8) koszty zakupu materiałów i wyposażenia;
9) koszty zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
10) koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych;
11) koszty zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji;
12) koszty zakupu energii;
13) koszty zakupu usług remontowych;
14) koszty zakupu usług zdrowotnych;
15) koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet;
16) koszty zakupu usług obejmujących tłumaczenia;
17) koszty zakupu usług innych niż określone w pkt 13-16, w szczególności usług pocztowych, reklamowych oraz usług dotyczących ogłoszeń, obwieszczeń i rozprowadzania pism;
18) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej;
19) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej;
20) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.
2.  Za koszty związane z realizacją przez Krajowy Ośrodek obsługi prawnej funduszy promocji oraz komisji zarządzających tych funduszy uznaje się również koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego oraz opłatę skarbową.
§  3. 
1.  Środki na pokrycie kosztów, o których mowa w § 2, są przekazywane z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na właściwy rachunek bankowy Krajowego Ośrodka, w wysokości nieprzekraczającej 3,5% kwartalnych wpływów na poszczególne fundusze promocji, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału.
2.  W przypadku gdy wysokość przekazanych środków, o których mowa w ust. 1, jest wyższa od kosztów poniesionych przez Krajowy Ośrodek w danym roku finansowym, środki te są zwracane na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji, proporcjonalnie do ich rocznych wpływów, w terminie 30 dni od dnia sporządzenia sprawozdania z wykonania planu finansowego.
§  4.  W sprawozdaniu z wykonania planu finansowego zamieszcza się informację o wysokości:
1) środków przekazanych z rachunków bankowych poszczególnych funduszy promocji na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka na podstawie § 3 ust. 1;
2) wydatków poniesionych na pokrycie kosztów, z podziałem na rodzaje kosztów określone w § 2;
3) środków zwróconych na rachunki bankowe poszczególnych funduszy promocji na podstawie § 3 ust. 2.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie rodzajów kosztów związanych z realizacją przez Agencję Rynku Rolnego zadań pokrywanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych oraz sposobu i warunków przekazywania i rozliczania tych środków (Dz. U. poz. 498), które na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U. poz. 624 i 1503) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.