Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 25 listopada 1997 r.
w sprawie rodzajów i wzorów dokumentów osobistych strażaków Państwowej Straży Pożarnej, organów właściwych do ich wydawania oraz szczegółowych zasad dokonywania wpisów w tych dokumentach.

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) zarządza się, co następuje:
§  1.  1
1.  Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "strażakiem", na czas pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej otrzymuje, bezpośrednio po mianowaniu, legitymację służbową strażaka, zwaną dalej "legitymacją służbową".
2.  Strażak w służbie kandydackiej, bezpośrednio po podjęciu służby, otrzymuje legitymację służbową, w której dokonuje się wpisu "Strażak w służbie kandydackiej".
§  2.  Legitymacja służbowa jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia strażaka wynikające z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680).
§  3. 
1.  Legitymacje służbowe wydają:
1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej:
a) strażakom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
b) komendantom szkół Państwowej Straży Pożarnej,
c) 2  dyrektorom instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej,
d) komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
e) 3  dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
2) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w tych jednostkach oraz strażakom w służbie kandydackiej,
3) 4  dyrektorzy instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w tych jednostkach,
3a) 5  dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - strażakom pełniącym służbę w tej jednostce,
4) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej:
a) strażakom pełniącym służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
b) 6  komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej,
c) 7  (uchylona),
5) 8  (uchylony),
6) 9  komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
7) właściwe organy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - strażakom Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
2.  10  (uchylony).
3.  11  Właściwe komórki kadrowe dokonują wpisów w legitymacji służbowej strażaka.
§  4. 
1.  W legitymacji służbowej umieszcza się fotografię strażaka, wpisuje imię i nazwisko strażaka, numer legitymacji, numer identyfikacyjny, stopień służbowy, stanowisko służbowe, miejsce pełnienia służby, datę ważności legitymacji oraz odciska się pieczęć organu wydającego. Legitymację służbową podpisuje osoba upoważniona do jej wydania.
2.  Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Legitymacja służbowa podlega wymianie w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia, a także zmiany nazwiska lub imienia strażaka. W przypadku zagubienia legitymacji właściwy organ wydaje nową legitymację.
2.  W razie odzyskania utraconej legitymacji służbowej strażak jest obowiązany zwrócić ją organowi, który ją wydał, podając datę oraz okoliczności odzyskania legitymacji.
§  6.  Legitymacja służbowa podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w razie:
1) zwolnienia strażaka ze służby,
2) zgonu strażaka.
§  7.  12  (uchylony).
§  8.  13  (uchylony).
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻAKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

wzór

OPIS

1. Okładka sztywna, kolor granatowy:

- godło tłoczone w kolorze złotym,

- napisy tłoczone w kolorze złotym.

2. Wewnętrzne kartki w kolorze białym:

- napisy koloru czarnego,

- gilosz koloru jasnozielonego.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  14

 (uchylony)

ZAŁĄCZNIK Nr  3  15

 (uchylony)

1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. c uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
9 § 3 ust 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
10 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
11 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
12 § 7 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
13 § 8 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
14 Załącznik nr 2 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
15 Załącznik nr 3 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.