Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.
§  6.  Legitymacja służbowa podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w razie:
1) zwolnienia strażaka ze służby,
2) zgonu strażaka.