Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.
§  5. 
1.  Legitymacja służbowa podlega wymianie w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia, a także zmiany nazwiska lub imienia strażaka. W przypadku zagubienia legitymacji właściwy organ wydaje nową legitymację.
2.  W razie odzyskania utraconej legitymacji służbowej strażak jest obowiązany zwrócić ją organowi, który ją wydał, podając datę oraz okoliczności odzyskania legitymacji.