Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 czerwca 2020 r.
§  3. 
1.  Legitymacje służbowe wydają:
1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej:
a) strażakom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
b) komendantom szkół Państwowej Straży Pożarnej,
c) 2  dyrektorom instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej,
d) komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej,
e) 3  dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa,
2) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w tych jednostkach oraz strażakom w służbie kandydackiej,
3) 4  dyrektorzy instytutów badawczych Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w tych jednostkach,
3a) 5  dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa - strażakom pełniącym służbę w tej jednostce,
4) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej:
a) strażakom pełniącym służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej,
b) 6  komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej,
c) 7  (uchylona),
5) 8  (uchylony),
6) 9  komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej - strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej
7) właściwe organy Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej - strażakom Państwowej Straży Pożarnej wyznaczonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia służby w jednostkach Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.
2.  10  (uchylony).
3.  11  Właściwe komórki kadrowe dokonują wpisów w legitymacji służbowej strażaka.
2 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
3 § 3 ust. 1 pkt 1 lit. e dodana przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
4 § 3 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret drugie rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
5 § 3 ust. 1 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
7 § 3 ust. 1 pkt 4 lit. c uchylona przez § 1 pkt 2 lit. a tiret trzecie rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
8 § 3 ust. 1 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a tiret czwarte rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
9 § 3 ust 1 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U.99.22.207) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 marca 1999 r.
10 § 3 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.
11 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.892) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2020 r.