Rodzaje i warunki stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. - Dz.U.2005.230.1960 - OpenLEX

Rodzaje i warunki stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.230.1960

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 listopada 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach2)

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa rodzaje środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach, a także warunki ich stosowania.
Na drogach publicznych oraz ulicach i placach używa się następujących rodzajów środków:
1)
niechemiczne:
a)
piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm,
b)
kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm;
2)
chemiczne w postaci stałej:
a)
chlorek sodu (NaCl),
b)
chlorek magnezu (MgCl2),
c)
chlorek wapnia (CaCl2);
3)
chemiczne w postaci zwilżonej:
a)
chlorek sodu (NaCl),
b)
chlorek magnezu (MgCl2),
c)
chlorek wapnia (CaCl2);
4)
mieszanki środków niechemicznych i chemicznych.
1.
Określa się ogólne i szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2.
2.
Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, na drogach publicznych oraz ulicach i placach są następujące:
1)
środki chemiczne stosuje się do usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości pośniegowej;
2)
środki chemiczne stosuje się po mechanicznym usunięciu śniegu;
3)
rozrzut środków chemicznych powinien następować w pasie jezdni lub chodników.
3.
Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 1, 2 i 4, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.
Szczegółowe warunki stosowania środków, o których mowa w § 2 pkt 3, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 15 lipca 2005 r. pod numerem 2005/0349/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW NIECHEMICZNYCH ORAZ CHEMICZNYCH W POSTACI STAŁEJ

Lp.Rodzaj działalności i stan nawierzchniTemperatura

[◦ C]

NaCl

[g/m2]

Mieszaniny NaCl z CaCl2 (MgCl2) w proporcji od 4:1 do 3:1

[g/m2]

Mieszaniny NaCl z CaCl (MgCl2) w proporcji 2:1

[g/m2]

Środki niechemiczne

[g/m2]

1Zapobieganie

powstaniu:

- oblodzenia,

- gołoledzi

do-2do 15--
-3 ÷ -615-20--
-7 ÷ -1020-30do 15--
< -10-15-20-
2Zapobieganie

powstawaniu

śliskości

pośniegowej*

do -2do 10---
-3 ÷ -610-15--
-7 ÷ -1015-20do 15-
< -10-15-20-
3Likwidacja:

- gołoledzi,

- oblodzenia,

- śliskości

pośniegowej*,

- pozostałości

świeżego opadu

śniegu po

przejściach

pługów

do -2do 20--60-150
-3 ÷ -620-25--
-7 ÷ -1025-30do 20-
< -10-20-30ok. 25
Objaśnienie:

* Śliskość pośniegowa oznacza śliskość zimową powstałą w wyniku zalegania przymarzniętej do nawierzchni dróg publicznych oraz ulic i placów pozostałości nieusuniętego śniegu, pokrywającego je częściowo lub całkowicie.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI STOSOWANIA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W POSTACI ZWILŻONEJ

Lp.Roztwór wodnyTemperatura stosowaniaPowód stosowania
gołoledźoblodzeniezapobieganieoblodzeniu
substancjastężenie [%][°C]dawkawarunek stosowaniadawkawarunek stosowaniadawkawarunek stosowania
1chlorek sodu25do -640-100 ml/m2natychmiast po80-100 ml/m2natychmiast po100-160 ml/m2na początku opadu
2chlorek wapnia15do -5wystąpieniu gołoledziwystąpieniu oblodzeniaśnieżnego
3chlorek wapnia30do -10
4chlorek magnezu30do -10