Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych. - Dz.U.2017.1471 - OpenLEX

Rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1471

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2017 r.
w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) zarządza się, co następuje:
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeów państwowych są:
1)
legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta;
2)
legitymacja ucznia wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, z późn. zm);
3)
legitymacja nauczyciela wydana przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego;
4)
legitymacja emeryta - rencisty;
5)
legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności;
6)
legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 8 lit. a i b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej "ustawą";
7)
legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki lub tytułu, o których mowa w art. 10 ust. 3a pkt 9 ustawy;
8)
zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie;
9)
dokument potwierdzający wiek;
10)
inny dokument potwierdzający uprawnienie osób, o których mowa w:
a)
art. 10 ust. 3a pkt 2, pkt 7 i pkt 8 lit. b ustawy, wydany w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita Polska, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych są:
1)
legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 1 ustawy;
2)
legitymacja służbowa przysługująca osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3b pkt 2 ustawy;
3)
legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS;
4)
Karta Polaka;
5)
dokument potwierdzający wiek.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. poz. 994), które utraciło moc z dniem 21 kwietnia 2017 r. w związku z wejściem wżycie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 132).