§ 16. - Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.810

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.