§ 14. - Rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.810

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 kwietnia 2017 r.
§  14. 
1. 
Zaświadczenia wydane na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 15 zachowują ważność do dnia upływu terminów w nich określonych.
2. 
Druki zaświadczeń sporządzone na podstawie rozporządzenia uchylanego w § 15 mogą być wykorzystywane do wyczerpania nakładu.