§ 4. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich... - Dz.U.2009.182.1424 - OpenLEX

§ 4. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.182.1424

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r. 18
18 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 221, poz. 2247 oraz z 2007 r. Nr 234, poz. 1720), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.