§ 2. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich... - Dz.U.2009.182.1424 - OpenLEX

§ 2. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.182.1424

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  2.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, o których mowa w § 1 pkt 1, są, w szczególności:
1)
dokumenty wydawane lub potwierdzane przez organy Służby Celnej, w szczególności:
a)
pozwolenia,
b)
zezwolenia,
c)
świadectwa,
d)
zawiadomienia,
e)
powiadomienia,
f)
zaświadczenia,
g)
pokwitowania, w tym dowód uiszczenia kwoty wynikającej z długu celnego, potwierdzenie złożenia zabezpieczenia oraz dokonania innych wpłat na rzecz organów Służby Celnej,
h)
protokoły,
i) 2
dokumenty potwierdzające dokonanie zgłoszenia celnego, zgłoszenia do powrotnego wywozu oraz powiadomienia o powrotnym wywozie;
2)
inne niż określone w pkt 1 lit. a i b decyzje oraz postanowienia wydawane przez organy Służby Celnej;
3)
orzeczenia wydawane w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe;
4)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z przywozem towarów objętych kontyngentem taryfowym;
5)
dokumenty potwierdzające status celny towarów;
6)
faktury, kontrakty, umowy, świadectwa pochodzenia i inne dokumenty służące w szczególności do ustalania wartości celnej, warunków dostawy, klasyfikacji taryfowej, kraju pochodzenia towaru oraz potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania z preferencji celnych;
7) 3
przywozowe i wywozowe deklaracje skrócone lub inne dokumenty wykorzystane w charakterze deklaracji skróconej oraz deklaracje do czasowego składowania;
8)
regulaminy, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawa celnego;
9)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów prawa celnego, a w szczególności:
a)
ewidencje towarów składowanych w magazynie czasowego składowania,
b)
ewidencje towarów prowadzone przez prowadzącego skład celny,
c) 4
ewidencje towarów prowadzone w związku z korzystaniem z procedury celnej, jeżeli taki obowiązek został określony przez organ Służby Celnej,
d) 5
ewidencje prowadzone przez osoby prowadzące działalność w wolnym obszarze celnym,
e)
ewidencje i rejestry prowadzone przez osoby zarządzające magazynami żywnościowymi,
f) 6
ewidencje prowadzone w związku z korzystaniem ze zgłoszenia uproszczonego, o którym mowa w art. 166 i art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "UKC";
10)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji z ewidencji i rejestrów, o których mowa w pkt 9, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;
11)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji zawierających komunikaty o dostarczeniu towaru oraz uwagach rozładunkowych, przesyłanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego w ramach procedury tranzytu;
12)
złożone wnioski oraz wydane decyzje związane z ochroną praw własności intelektualnej;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących posiadania, obrotu lub rozpowszechniania towarów, od spełnienia których umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne uzależniają przywóz lub wywóz tych towarów;
14)
dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych do korzystania ze zwolnień z należności celnych przywozowych;
15)
zgłoszenia celne, w tym także zgłoszenia celne uzupełniające oraz dokumenty wymagane do objęcia towaru procedurą celną;
16)
zapisy na elektronicznych nośnikach informacji, jeżeli zgłoszenie celne zostało dokonane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego;
17) 7
dokumenty potwierdzające objęcie towarów procedurą celną;
18) 8
dokumenty handlowe lub urzędowe, przedkładane organom Służby Celnej przy zgłoszeniu uproszczonym;
19) 9
pozwolenia na wykonywanie prac budowlanych na terenie wolnego obszaru celnego;
20)
upoważnienia do działania jako przedstawiciel;
21)
zaświadczenia o wpisaniu na listę agentów celnych;
22)
dokumenty określające status prawny osoby wprowadzającej towar lub wyprowadzającej towar podlegający kontroli wykonywanych przez Służbę Celną;
23)
dokumenty bankowe oraz inne dokumenty potwierdzające rozliczenie należności i zobowiązań z kontrahentami;
24)
dokumenty gwarancyjne zabezpieczające kwotę długu celnego i innych opłat ponoszonych w odniesieniu do przywożonych, przewożonych i wywożonych towarów;
25)
dokumenty dotyczące transportu i spedycji, w szczególności umowa przewozu, dokumenty przewozowe, faktury lub inne dokumenty potwierdzające dokonanie zapłaty za przewóz;
26)
księgi podatkowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów, a także dokumentacja, księgi rachunkowe i dowody księgowe stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz sprawozdania finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316);
27) 10
(uchylony);
28)
dokumenty dotyczące towarów objętych Wspólną Polityką Rolną;
29)
dokumenty dotyczące badań laboratoryjnych;
30)
ewidencje i rejestry, których obowiązek prowadzenia wynika z przepisów odrębnych;
31) 11
dokumenty dotyczące czynności audytowych;
32)
dokumenty dotyczące urzędowego sprawdzenia w zakresie określonym przepisami prawa celnego;
33)
pozwolenia wywozu (authorisations) i licencje wywozowe;
34)
dokumenty potwierdzające dokonanie przywozu towaru na terytorium państwa trzeciego;
35)
dokumenty potwierdzające jakość towaru;
36) 12
dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące towarów przywożonych na obszar Unii Europejskiej oraz towarów wywożonych z tego obszaru;
37)
dokumenty zawierające wyniki audytów wewnętrznych.
2 § 2 pkt 1 lit. i zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
3 § 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
4 § 2 pkt 9 lit. c zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
5 § 2 pkt 9 lit. d zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
6 § 2 pkt 9 lit. f zmieniona przez § 1 pkt 1 lit. c tiret drugie rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
7 § 2 pkt 17 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
8 § 2 pkt 18 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
9 § 2 pkt 19 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
10 § 2 pkt 27 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.
11 § 2 pkt 31 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 października 2016 r. (Dz.U.2016.1737) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2016 r.
12 § 2 pkt 36 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia z dnia 24 maja 2016 r. (Dz.U.2016.731) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 maja 2016 r.