§ 1. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich... - Dz.U.2009.182.1424 - OpenLEX

§ 1. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osoby obowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.182.1424

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 3-7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
2)
osoby obowiązane do przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 1.