§ 3. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania. - Dz.U.2004.221.2247 - OpenLEX

§ 3. - Rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osoby zobowiązane do ich przechowywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.221.2247

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2008 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 1999 r. w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli celnej i osób zobowiązanych do ich przechowywania (Dz. U. Nr 87, poz. 972 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1943).